Home

Realitetsorientering vid demens

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid

Meningsfull sysselsättning för personer med demenssjukdom

Mild demens 21-26 Medelsvår demens 10-20 Svår demens 0-9. Andra fasen - medelsvår demens. Symtomen vid Alzheimers sjukdom under den andra fasen domineras av allt mer tydlig minnesstörning. Det märks också markanta svårigheter att med papper och penna återge till exempel formen på en cirkel eller kub Den amerikanska socialarbetaren Naomi Feil introducerade validation i Sverige i början av 1990-talet. Ordet valid härstammar från latin och betyder att göra giltig, göra gällande. I vardagligt tal använder vi ordet bekräftelse

Demens vid Parkinsons sjukdom debuterar ofta med exekutiva störningar och sekundärt kommer minnesproblem, vilket skiljer denna från Alzheimers sjukdom. Specialistundersökning som mätning av tau, fosforylerat tau och beta-amyloid i cerebrospinalvätska skiljer sig mellan dessa sjukdomar och kan öka diagnostisk säkerhet Demens vid Picks sjukdom F02.0 †G310 Lokaliserad hjärnatrofi Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ F00.2 †G308 Annan specificerad form av Alzheimers sjukdom Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes F02.8 †G318A Degenerativa förändringar vid lewybodydemens Demens vid Parkinsons sjukdom F02.

Demens - utredning specialistnivå - Internetmedici

 1. Vid demens förtvinar nervcellerna vilket leder till att de en efter en dör och hjärnans funktioner slutar efter ett tag att fungera normalt. Skadans omfattning är beroende av var i hjärnan celldöden har startat och i vilken omfattning det har spridit sig. Vissa teorier finns om vad som kan orsaka sjukdomen, men än så länge vet man inte exakt vad som startar själva processen
 2. Demens ABC är en webbutbildning som riktar sig framför allt till personal inom vård och omsorg och som är baserad på Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Demens ABC plus är ett samlingsnamn för sex webbutbildningar för olika målgrupper
 3. Vid Alzheimers sjukdom lagras ett skadligt protein i hjärnan. Proteinet kallas beta-amyloid. Det är oklart varför proteinet lagras i hjärnan. Det kan bero på ärftliga kromosomförändringar, men det är mycket ovanligt. Vid Alzheimers sjukdom förändras också de små trådarna som finns i nervcellerna, neurofibrillerna
 4. Kontakt samverkansgrupp (demens) Lyssna Vård ledning och beslutsfattare vid prioritering, planering och uppföljning. Vård- och omsorgsprogrammet är framtaget av utvecklings- och samverkansgruppen för demensfrågor som består av representanter för de värmländska kommunerna och Region Värmland
 5. Det är dock ganska vanligt att en person samtidigt har symtom på både demens och depression och en grundlig läkarundersökning är nödvändig för att kunna skilja de två tillstånden åt. Akut förvirring är ett tillstånd med symtom som liknar dem som ses vid demens, men som kan uppstå på grund av kroppslig skada eller sjukdom (till exempel vid höftfraktur, stroke, infektioner och.

Vardagsteknik svårt vid demens. Vardagsteknik svårt vid demens. Vardagsteknik svårt vid demens. Att inte kunna hantera en mobiltelefon eller glömma hur man tar ut pengar från bankomaten kan medföra stora begränsningar i livet. Forskarna undersöker hur det är att leva med demens i ett samhälle som kräver teknisk kompetens Kognitiv sjukdom av Alzheimertyp (Alzheimer demens) A. Kriterierna för kognitiv sjukdom eller lindrig kognitiv funktionsnedsättning är uppfyllda. B. Smygande debut och gradvis progredierande inom en eller flera kognitiva områden - exempelvis uppmärksamhet, exekutiva förmågor, inlärning och minne, språklig förmåga, perceptuell-motorisk förmåga eller social kognition - där minst. Flera symtom vid demens kan behandlas med mediciner, därför är det onödigt att vänta med att söka läkare. Symtom som härmar demens kan också uppkomma vid vitaminbrist, sömnbrist och svår stress. Även utmattningsdepression, rubbningar i ämnesomsättningen och vissa infektioner missuppfattas för demens Sjukhistorien vid Alzheimers sjukdom börjar ofta många år innan han eller hon söker kontakt med sjukvården. Den drabbade har ofta svårt att ange den exakta tidpunkt då symtomen startade. Typiskt är det smygande förloppet och den gradvisa försämringen av minnesfunktionerna, där också omgivningen till sist reagerar

Demensteam och checklista ska förbättra vården

Vad är demens Demens är ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd som orsakas av skador eller sjukdomar som drabbar hjärnans nervceller. Demens är Sveriges fjärde största folksjukdom. Sjukdomen debuterar vanligen efter 65 år men det finns starkt ärftliga former med tidig debut som kan börja redan vid 50-årsåldern Demenssjukdomar/Kognitiv sjukdom: * Alzheimerdemens * Blanddemens * Frontallobsdemens * Lewykroppsdemens * Vaskulär demens Behandling * Personcentrerad omvårdnad är grundläggande. Bedöm lämpligheten att inneha körkort och vapenlicens. * Specifik medicinsk behandling finns endast vid Alzheimerdemens: Kolinesterashämmare primärt vid mild till måttligt svår demens Validation - bemötande vid demens Validation/Feilmetoden (VF/Validation®) är speciellt utarbetad för att kommunicera med desorienterade människor, ofta diagnostiserade Alzheimerliknande demens. Validationsmetoden utarbetades av amerikanska Naomi Feil mellan 1963-1980 då hon jobbade på ett hem för äldre desorienterade personer Vid flera demenssjukdomar som t ex Alzheimers sjukdom eller demens till följd av små blodproppar i hjärnan (multiinfarktdemens), är snabba ändringar i stämningsläget vanliga. Likaså att individen plötsligt inte känner igen sig var han/hon är någonstans, är förvirrad eller har vanföreställningar Demens vid Picks sjukdom F02.0 †G310 Lokaliserad hjärnatrofi Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut F00.1 †G301 Alzheimers sjukdom med sen debut Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ F00.2 †G308 Annan specificerad form av Alzheimers sjukdom Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes F02.

Demens og psykisk helse hos eldre - Sykepleie - Library

Demenssjuksköterskan vid behov. Värdegrund demens I Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Sörmlands länsgemensamma program för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) beskrivs att svensk demensvård bör genomsyras av en gemensam värdegrund som utgår från en palliativ vårdfilosofi Vid multiinfarktdemens, som utgör omkring 20 procent av alla demenser, bildas proppar i hjärnans små blodkärl så att nervvävnaden där blir utan blodförsörjning och dör. Propparna orsakas oftast av åderförkalkning eller av oregelbunden hjärtverksamhet. Demens kan uppkomma vid vissa sjukdomar som exempelvis Parkinsons sjukdom Rutin vid demens - för kommunens baspersonal, sjuksköterskor och demensteam . Bakgrund Till grund för rutinen ligger den länsgemensamma demensmodellen Annas led- för trygg och säker demensvård. Annas led är en modell för regionala riktlinjer för vård och omsor Exempel på andra tillstånd som, åtminstone inledningsvis, kan ge symtom som liknar dem vid Alzheimers sjukdom är: vitaminbrist (speciellt B-12), ämnesomsättningssjukdomar, depression, infektioner och vätskebrist. Andra former av demens, till exempel sådan som beror på upprepade små hjärninfarkter, kan också likna Alzheimers sjukdom Lewykroppsdemens är underdiagnostiserad, cirka 10-15 procent anses ha denna demens. Påverkade områden i hjärnan vid Lewykroppsdemens. Symtom. Lewykroppsdemens har en symtombild där både rörelsesymtomen och symtomen på demens brukar visa sig inom loppet av ett år. Åtta av tio av dem som insjuknar är män

Bästa - och sämsta - medicinerna vid demens Kopiera länk för delning. Behandlingen som finns i dag vid demens handlar om att skjuta upp sjukdomsförloppet och mildra symptomen. Det görs på två olika sätt. Fakta om . Exelon. Medicinen används för att minska symtomen vid Alzheimers sjukdom styrelsen pekade 2014 i sin utvärdering av vård och omsorg vid demens-sjukdom på ett antal punkter där utveckling behöver ske. Dagverksamheter och boenden anpassade för yngre med demenssjukdom behöver erbjudas och där så krävs i samverkan mellan flera kommuner Män som vid 18 års ålder har en sämre fysisk kondition drabbas oftare av demens före 60 års ålder. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin gjord på över en miljon svenska män. En god fysisk kondition kan alltså göra hjärnan mer motståndskraftig mot skador och sjukdomar

Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet - afsnit 8007 Inge Lehmanns Vej, opgang 8, stuen (Indgang via opgang 7) 2100 Kbh Ø . Telefon: +45 35 45 69 22 E-mail: vide@regionh.dk E-mails besvares inden for 3-5 hverdage . CVR: 29190623 EAN: 5798001023009 . Se Tilgængelighedserklæring for Nationalt Videnscenter for Demens Startsida; Nationella riktlinjer; Demenssjukdomens olika faser. Demenssjukdomar. Utredning & bedömning. BPSD; Specifik vård & omsorg. Läkemedelsanvändning Vård och omsorg vid demenssjukdom - Sammanfattning med förbättringsområden (artikelnr 2018-3-1) Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demens-sjukdom. Det innebär att det finns mellan 130 000 och 150 000 per-soner med demenssjukdom i Sverige idag

Vid sjukdomens början kan allt verka normalt och nästan som vanligt. Varken den sjuke eller den anhöriga vill kanske kännas vid någon sjukdom. Efter hand blir problemen mer dominerande och det är då det är viktigt att sin livshistoria nedskriven Exempel på kognitiva områden som kan svikta vid Vaskulär demens är minne, orienteringsförmåga, språk, psykomotorisk hastighet, visuospatial förmåga samt exekutiv förmåga. Även förändringar i personligheten och social kompetens inklusive omdömesförmåga kan vara kognitiva förmågor som drabbas vid en demenssjukdom

• Vanlig orsak till BPSD vid demens • Snabbt påkommande och växlande symtombild • Orsak: -Läkemedel, kroppslig sjukdom, miljö • Identifiera och behandla utlösande tillstånd! Josefin och Mariette . Sammanfattande praktiska rekommendationer 1 Demens orsakas genom att hjärnceller börjar förtvina och dö i onormal omfattning. Dessa sjukdomar kommer ofta smygande och tillståndet försämras gradvis. Olika delar av hjärnan skadas vid de olika sjukdomarna När demenssjuka Marta C Gonzalez får höra musiken ur Svansjön kastas hon tillbaka till sina glansdagar på scenen. Här är klippet på ballerinan som fått hela internet att rysa

I Sverige lever idag 130 000-150 000 personer med olika demenssjukdomar. Vanligast är Alzheimers sjukdom, som påverkar funktioner som minne, orienteringsförmåga och språk. Men vad händer med en intim relation när en person får en demensdiagnos? På vilket sätt påverkas den sexuella relationen och lusten till sex och närhet Redogöra för juridiska frågeställningar vid demenssjukdom, till exempel gällande nedsatt beslutsförmåga, tvång, inlåsning, bälte i rullstol eller stol, körkort, vapenlicens och LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Utfärda intyg för god man och förvaltare. Återge aktuell forskning om demens i stora drag Demens kallas ibland de anhörigas sjukdom. Att se en make eller maka, ett syskon eller en vän, sakta men säkert tyna bort, medför en stor psykisk påfrestning för de flesta. Anhöriga till demenssjuka löper en ökad risk att drabbasav depression O mvårdnad och Omsorg vid demens är en omfattande populärvetenskaplig forskningsöversikt. Boken riktar sig såväl till professionella vårdare som till närstående som vill ta del av forskning om omvårdnad vid demens ur såväl svenskt som internationellt perspektiv. Boken beskriver dels demenssjukdomarna, demens­utredning, läkemedels­behand­ling, samt de lagar och regler som. Vaskulär demens orsakas av störningar i blodflödet i hjärnan. Blodproppar som drabbar större blodkärl till exempel vid stroke (hjärnblödning, slaganfall) kan skapa plötslig försämring. Den vanligaste typen har dock ett smygande förlopp som vid Alzheimers sjukdom

Demensomsorg 2

Träning vid demens gav bättre balans och minskat hjälpbehov NYHET Regelbunden träning stärker balansen hos personer med demens och kan leda till minskat hjälpbehov. Detta visar ny forskning kring friskvård och hälsa för personer med demens som är gjord vid Umeå universitet och som nu har publicerats i forskningstidskriften JAGS Demens minneslappar, Demensutredning-skaffa fullmakt först!, Ersättningskrav vid demens, Hitta vilsna dementa, Medicindosa med SMS vid glömd medicinering, Telefonhjälp vid demens Länkarna uppdaterade 2020-03-20 Foton: Mentex hemsida. INNEHÅLL: 1. Lite allmänt 2. Enkla mobiler. Minnesproblemen vid frontallobsdemens kommer ofta senare i sjukdomen, jämfört med Alzheimers sjukdom och blodkärlsrelaterad demens. Ofta är det första tecknet att personligheten förändras. En annan skillnad är att besvären ofta kommer före 65 års ålder. Det här är vanliga besvär vid frontallobsdemens Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. De kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas

Video: Bra förhållningssätt - Vad är demens? Infomation, råd

Tidiga symptom på demenssjukdom - Vad är demens

Länkarna uppdaterade 2018-12-27 . Äldre personer har ofta stor glädje av musik som de känner igen, framför allt barnvisor och musik från sin ungdomstid samt även klassisk musik. Min 99-åriga moster sjöng gärna med alla klassiska barnvisor och min gamla mamma kände igen. . Allsång på Skansens signaturmelodi, Mozart samt 30- och 40-talsschlager Depressiva symptom vid demens blir bättre av behandling. Behandling av brist på vitamin B12 och folsyra kan ibland ge positiva effekter men kan inte alltid förändra förloppet vid demenssjukdom. En översyn av blodtrycksbehandling är en annan viktig åtgärd. En diabetessjukdom skall kontrolleras extra väl vid demens

Vid vaskulär demens ger man förebyggande behandling för att förhindra ytterliga kärlskador. Så som behandling för högt blodtryck och höga blodfetter. Även motion och fysisk aktivitet har en gynnande effekt. Omvårdnad De flesta anhöriga slår knut på sig själva för att hjälpa demenssjuka. Men trots det känner många skuld och anklagar sig själva för att inte göra tillräckligt. Veteranens checklista visar var du kan få stöd Demens och Alzheimers sjukdom. Drick kaffe och lös sudoku om du vill hålla huvudet i trim. Motionerar du dessutom tre gånger i veckan kan du minska risken att drabbas av demens med hela 70 procent. Här är forskaren Miia Kivipeltos tips till dig som vill boosta din hjärna Vid universitetet i Freiburg leder professor Rumyana Kristeva en grupp som forskar kring Parkinsons sjukdom, och bland annat undersöker dans som en behandlingsform. Hubert Dinse i Bochum är bland mycket annat intresserad av hur dans påverkar de kognitiva förmågorna hos äldre, och om man kan hejda den naturliga kognitiva tillbakagången hos äldre genom dansträning

Symptom & sjukdomsfaser vid Alzheimers sjukdom

Sömnstörningar i medelåldern eller senare i livet är förknippade med en ökad risk att utveckla demens. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Alzheimer's & Dementia - Resultaten understryker att det aldrig är för sent att börja träna, säger Anna Sondell, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och Rehabilitering vid Umeå universitet. I en i studie lottades en grupp om 186 äldre personer med demens på särskilt boende till att antingen delta i högintensiv funktionell träning eller i en social aktivitet sittande Depression och demens bör betraktas som två separata sjukdomstillstånd som kan samexistera, till exempel vid Alzheimers sjukdom och skador på frontalloberna. Depression och Alzheimers sjukdom Depression är vanligt vid Alzheimers sjukdom och depressiva symtom finns i upp till 50 % av fallen medan depressiva sjukdomar kan diagnostiseras i upp till 25 % Palliativ vård vid demens Demens är ett obotligt, fortskridande sjukdomstillstånd som förr eller senare leder till döden. Genom ökad kunskap och rätt verktyg hos personalen kan både den som är sjuk och närstående få uppleva bästa möjliga livskvalitet och en värdig tid i livets slutskede. Ytterst handlar det om att teamet samarbetar strukturerat för att skapa förutsättningar.

Validation Demenscentru

Fysisk aggressivitet hos personer med demenssjukdom är inte ovanligt. I en studie från Lunds universitet visade en tredjedel av patienter med diagnosen Alzheimers sjukdom eller frontotemporal demens fysisk aggressivitet mot hälso- och sjukvårdspersonal, andra patienter, anhöriga, djur eller för den drabbade helt okända människor Vid blodkärlsrelaterad demens kan besvären komma snabbt. Sedan utvecklas ofta sjukdomen i etapper. Tillståndet kan vara stabilt under ett halvår till ett år och sedan snabbt försämras. Vilka besvär som blir tydligast vid blodkärlsrelaterad demens beror på vilken del av hjärnan som är skadad Fastställt av ReKo 2007-02-26 Revideringsdatum: Uppdateringsdatum: Utgåva nr: 1 Dnr: Ansvarig utgivare: Vårdsamverkan ReKo sjuhärad Antal sidor: 78 Antal bilagor

Demens Läkemedelsboke

Det kan debutera redan vid 35-40 års ålder ibland ännu tidigare. Piks sjukdom och Lewy body demens kan också drabba yngre men är inte så vanlig. Demens har fått en ökning i dagens samhälle som främst beror på att medellivslängden har ökat och därmed risken för att utveckla demens Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD, är en samlingsbeteckning för några vanliga, icke-kognitiva symtom vid demens som är belastande för individen och andra människor: Apati, agitation, ångest, hallucinationer (vanligen visuella), vanföreställningar, motorisk eller verbal hyperaktivitet, nedsatta hämningar samt verbala och fysiska aggressione Forskning visar att ca 84% av äldre med demensdiagnos upplever olika grader av beteendestörningar och psykologiska symtom, med andra ord BPSD. Inte allt för sällan är det på grund av just BPSD som demenssjuka beviljas särskilt boende. Vanföreställningar, fysisk aggressivitet, nedstämdhet, hallucinationer, sömnstörning, ångest, vandrande och rastlöshet är de mest vanligaste symtomen Definition. Plötslig psykisk och/eller motorisk oro hos demenssjuk patient. Orsak. Vid flera demenssjukdomar såsom Alzheimers sjukdom eller multiinfarktdemens är fluktuationer i stämningsläget vanligt förekommande liksom rumslig desorientering, konfusion och fobier/vanföreställningar - de senare ofta av paranoid karaktär

Kognitiva störningar/demenssjukdomar

Omvårdnadsåtgärder vid beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Examensarbete I Omvårdnad 15 högskolepoäng, Malmö högskola: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för Vårdvetenskap, 2013. ABSTRAKT Vårdtagare med demenssjukdom uppvisar ofta beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, (BPSD) Träning vid demens gav bättre balans och minskat hjälpbehov Regelbunden träning stärker balansen hos personer med demens och leder till minskat hjälpbehov. Detta visar ny forskning kring friskvård och hälsa för personer med demens som är gjord vid Umeå universitet och som idag publiceras i forskningstidskriften JAGS

Demens - Mimers Brun

CORNELLS DEPRESSIONSSKALA VID DEMENS Author: BIAU Last modified by: 16xx Created Date: 10/14/2011 3:30:00 PM Company: Huddinge Sjukhus Other titles: CORNELLS DEPRESSIONSSKALA VID DEMENS CORNELLS DEPRESSIONSSKALA VID DEMENS Demens leder till konsekvenser för individ, närstående och samhälle. Det är vanligt att en person som är drabbad av demenssjukdom någon gång i sjukdomsförloppet får BPSD (Socialstyrelsen, 2010). BPSD symtom vid Alzheimers demens kan komma utan förvarning med eller utan någon känd utlösande faktor Vid vaskulär vitsubstans-demens har patienten fått infarkter och nedsatt cirkulation i djupare hjärnområden (Abrahamsson, 2003). Depression är vanligt hos folk som drabbas av vaskulär demens. Stroke kan också leda till vaskulär demens. Stroke är ett samlingsnamn på sjukdomstillstånd där grundorsaken är blodpropp

Alzheimers sjukdom - 1177 Vårdguide

Vid PSP ses många likheter med CBD, plus tau-positiviteter i neuron, så kallade globoida neurofibrillära nystan. Flera av hjärnstammens neuron är engagerade, liksom basala ganglierna, medan frontal- och temporalkortex drabbas senare i förloppet, i överensstämmelse med kliniska demenssymtom som uppträder efter en tids neurologiskt präglad sjukdom likgiltighet vid beteendemässiga symtom eller kommunikationssvårigheter. Ofta används termino BPSD som samlingsnamn för dessa beteenden. BPSD står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom och enligt International psychogeriatric association (2007) drabbas de flesta personer med demenssjukdom någon gång av BPSD Tidigt insatt grundbehandling med acetylkolinesterashämmare vid demens av Alzheimertyp och Lewy-body demens kan minska risken för BPSD; SSRI provas vid depressiva symtom, irritabilitet, agitation, aggressivitet och oro. Effekten är ofta otillräcklig vid svår BPSD. Memantin kan provas vid agitation oc

UR Samtiden - Appar som stöd vid demens. Föreläsning · 52 min. Kan modern teknik som appar hjälpa individer med demens och personer i dess närhet att kommunicera bättre? Det anser Christina Samuelsson, biträdande professor i logopedi vid Linköpings universitet som forskar i ämnet. Inspelat: 26 oktober 2017 på Linköpings universitet Här är några varningssignaler att ha koll på vid tidig demens. hälsa. 5 tecken på tidig demens - så upptäcker du dem. Sofia Börjesson. hälsa 29 jul, 2016. Den största riskfaktorn för demens är hög ålder, men det betyder inte att yngre människor är helt förskonade Fullmakts giltighet vid demens. Hej! Min morfar gick bort i början på året och i hans testamente står det att allt ska delas lika mellan min mamma och min morbror. Då min mamma är avliden är det jag och min lillebror som är arvtagare. År 2011 började min morfar bli dement och hamnade i utredning

 • Radiusfraktur läkning.
 • Hur fungerar hörselkåpor.
 • Svenska kyrkan se hudiksvallsbygden.
 • Ratt musikgrupp album.
 • Consistency translate.
 • Passupplysningar apis skall registreras innan avresa till från storbritannien.
 • Schiffsanläufe warnemünde 2018.
 • Volkswagen huvudkontor.
 • Iberico secreto.
 • Bristol city premier league.
 • Fiske renbetesfjällen jämtland.
 • Äppelcidervinäger mot pigmentfläckar.
 • Ollon träd.
 • Eamon hickey kontakt.
 • Grand ole orphy.
 • Korttidsleasing bil.
 • Legehelikopter.
 • Die gilde 2 level aufsteigen.
 • Skandis gp.
 • Nach dem mutterschutz wieder arbeiten.
 • Kristianstad zoologiska nässelvägen 5 291 59 kristianstad.
 • Kusmi tea sverige.
 • Pride parkering.
 • Sherlock holmes series.
 • Audi a7 2017.
 • Hur många låtar har håkan hellström gjort.
 • Ont på örat.
 • 5 2 ventil wiki.
 • Countries in the caribbean list.
 • Männerhoroskop heute.
 • Volkswagen polo 2005.
 • Nintendo 2ds prisjakt.
 • Robin hood 1973.
 • Aeg tvättmaskin service.
 • International bill of human rights.
 • Was verdient florian silbereisen pro show.
 • Beatnik bohem.
 • Vilket husdjur passar mig quiz.
 • Thuja smaragd.
 • Tampongsjukan modell.
 • Chilimajonnäs hamburgare.