Home

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läke-medelsassisterad behandling vid opioidberoende innehåller bindande bestäm-melser för verksamheter som erbjuder sådan behandling. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och be-läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende ter och allmänna råd (SOSFS 2009:27) om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende trädde i kraft i mars 2010. Exempel på förändringar i de nya föreskrifterna var, att kravet på två års dokumenterat opiatmissbruk ändrades till ett år. Vidare har kravet på samråd med socialtjänsten vid Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd . om läkemedelsassisterad behandling vid . opioidberoende; beslutade den 19 januari 2016. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 förordningen med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela . föreskrifter m.m. och beslutar följande allmänna råd. 1 kap Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. (HSLF-FS 2018:39) 4 § Bestämmelser om sjuksköterskors behörighet att ordinera och förskriva läkemedel finns i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om sjuksköterskors behörighet att ordinera och förskriva läkemedel Sedan mars 2010 finns Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:27) om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Socialstyrelsen fick i mars 2013 regeringens uppdrag att öka kunskapen om den läkemedelsassisterade behandlingen vid opiatberoende. I samband med detta beslöt Socialstyrelsen äve

 1. används som benämningen läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende är adekvat (Socialstyrelsen, 2004). I missbruksutredningen (SOU 2011:35) hävdas att en bärande idé om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende är att läkemedelsbehandlingen skall vara et
 2. föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:27) om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende, och de reglerar vem som ska få tillgång till behandlingen (målgruppen) och under vilka former behandlingen får ske
 3. Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende : SOSFS 2009:27: Föreskrifter: Föreskrifter om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler : SOSFS 2009:30: Föreskrifter: Föreskrifter om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2009:31: Föreskrifter
 4. Denna skyldighet för vårdgivare följer av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:1) och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende; beslutade den 19 januari 2016. Anmälan av Nyinrättad verksamhe
 5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende; beslutade den 7 december 2009. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1, 3 § 1 och 4 § 2 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrel
 6. Läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende med metadon eller buprenorfin är en väldokumenterad och välfungerande behandlingsmetod. Sidomissbruk av icke-opioida droger kan dock försämra prognosen av behandlingen. Krav på dokumenterad drogfrihet från icke-opioider före påbörjad behandling ger bättre prognos

HSLF-FS 2016:1: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid o pioidberoende (dnr 4.1.1-13559/2015) Med anledning av remissen vill Statens institutionsstyrelse (SiS) uttala sitt stöd för de nya föreskrifterna och allmänna råden. Vi har emellertid förslag på förtydliganden p Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (SOSFS 2009:27). Kan ses direkt i webbläsaren nedanför

Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens

 1. föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Nämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 augusti 2015. Remiss från kommunstyrelsen bifogas. Ärendet Socialstyrelsen anser att det kunskapsunderlag som numera finns genom missbruksutredningen, nationella riktlinjer för vård och.
 2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Stockholm: Socialstyrelsen; 2009. Konsekvensutredning enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning - revidering av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2004:8) om läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende
 3. Socialstyrelsens föreskrifter . om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad . behandling vid opioidberoende; beslutade den 28 februari 2017. Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 förordningen . med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter
 4. Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende De föreslagna föreskrifterna, som ersätter tidigare föreskrifter på området, syftar till att underlätta för heroinmissbrukare att få tillgång till läkemedelsassisterad behandling
 5. Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd som reglerar behandling vid allvarligt beroende av bland annat heroin, Genom att införa vårdvalet för LARO-behandling har Region Skåne sett till att öka tillängligheten till Läkemedelsassisterad behandling. Solstenens värdegrund
 6. Object Moved This document may be found her
 7. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läke-medelsassisterad behandling vid opioidberoende innehåller bindande bestäm-läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Anmälan om svar på remissen Förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende godkänns. Föredragande borgarrådet Åsa Lindhagen anför följande. Ärendet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:27) om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende trädde. föreskrifter och all männa råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (ert dnr 4. 1.1-13559/2015) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har getts möjlighet att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO-behandling) av fyra områden i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Dessa områden innehåller regler för uteslutning ur behandling, spärrtiden, opiatregeln och sexmånadersregeln. Avgränsningen är utförd mot bakgrund av den kritik so och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende, och 5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. 4 § Bestämmelser om sjuksköterskors behörighet att ordinera och

2. SOSFS 2009:27. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. 3. Fugelstad A, Johansson LA, Thib-lin I. Allt fler dör av metadon. Lä-kartidningen. 2010;107:1225-8. 4. Johnson B. Risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilite-ring av opiatberoende. Socialve Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2009:27 5) 4 kap 11§ SOSFS 2009:27. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende ska avbrytas om en patient trots stöd- och behandlingsinsatser inte kan förmås medverka till att syftet med behandlingen uppnås 1) när patienten under en längre tid än en vecka int 2. SOSFS 2009:27. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. 3. Fugelstad A, Johansson LA, Thiblin I. Allt fler dör av metadon. Läkartidningen. 2010;107:1225-8. 4. Johnson B. Risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende 20 år och uppåt som uppfyller kriterierna för läkemedelsassisterad behandling enligt Socialstyrelsens föreskrifter, (SOSFS 2009:27). Den kliniska tillämpningen av vårdprogrammet regleras i övrigt av HSL (hälso- och sjukvårdslagen) samt rutiner och riktlinjer som gäller generellt i Beroendecentrum Socialstyrelsen förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opio idberoende ± svar på remiss från k ommunstyrelsen Dnr 1.5.1. -378/2015 Stadsdelsnämndens beslut 1. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänste - utlåtande. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Ärende

Vi publicerar stolt vår remiss till Socialstyrelsen om deras nya föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Ladda ner här e Remissvar om förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende. Vårdförbundet tillstyrker i huvudsak förslaget Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Iäkemedelsasslsterad behandling vid opiatberoende; Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1, 3 § 1 och 4 § 2 förordningen (1985:796) med vissa bemyndlganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. och beslutar följande allmänna råd. 1 kap Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Detta ärende. Status. Från. Socialstyrelsen. Svar senast. 14 september 2015. Länk till remiss. VF_opioidberoende_A.pdf. Kontaktperson. Karin Liljeblad. Näringspolitisk exper Komplettering av yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (dnr 4.1.1-13559/2015) Statens institutionsstyrelse, SiS ser behov av att komplettera sitt tidigare yttrande i ärendet (med ovan angivet dnr, daterat 2015-10-02) med följande

Opiatberoende och läkemedelsassisterad behandling En kvalitativ studie om några socialarbetares syn på opiatberoende och behandling med metadon/subutex Malin Svärd 2013 Sociologi Examensarbete Socionomprogrammet Handledare: My Lilja Examinator: Dimitris Michailakis Behandlingsverksamheten ska omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter. och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid. opioidberoende och vara anmäld till Inspektionen för vård och omsorg i en-lighet med de föreskrifterna. Om läkemedlet förordnas för en annan indikation än opioidberoende, me Läkemedelsassisterad behandling av heroinmissbrukare. En kunskapsöversikt. Socialstyrelsen; (2004). ISBN 91-7201-867-4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende. Socialstyrelsen, SOSFS 2004:8. Artikelnr 2004-10-8. Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Behandlingen innehåller medicinska och psykosociala insatser och sker på enheter som bedriver sådan behandling (se även Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015 och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, 2016) Diagnosgruppen är F11.2 opioidberoende och regleras sedan mars 2016 av HSLF-FS 2016:1, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Föreskriften innefattar både personer som blivit beroende av illegala substanser, samt de som har läkemedel förskrivet av sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd . om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende; beslutade den 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. och beslutar följande allmänna råd. 1 kap 1. Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begräns-ningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel, och. 2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. 7 kap. 8 § Icke legitimerad personal i ambulanssjukvården och räddnings-tjänsten får. Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (förkortas LARO) är ett höggradigt evidensbaserat och specialiserat behandlingsprogram för heroin- och opioidberoende. Vid behandlingen används preparat som i likhet med heroin har effekt på opioidtsystemet i hjärnan, men som har lång verkningstid och mindre bieffekter än heroinet De läkemedel som används vid behandlingen är metadon, buprenorfin eller andra läkemedel som inne-håller narkotikaklassade substanser och som godkänts för behandling av opiatberoende. Behandlingen regleras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (HSFL-FS 2016:1) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (HSLF-FS 2016:1). Åldersgränsen för behandling är 20 år men den kan understigas vid speciella skäl

Substitutionsbehandling opiatberoende. Läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende är behandling med metadon eller andra läkemedel som utgör narkotika och som godkänts för behandling av opiatberoende. Läkemedlet ska ordineras tillsammans med psykosocial behandling Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna

Till Socialstyrelsen Hälso- och sjukvårdsavdelningen/J SE- 106 30 Stockholm. Remissvar från Svenska Brukarföreningen: nya reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling . Bifogat: två bilagor. 4 kap § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:27) om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende trädde i kraft i mars 2010. I mars 2013 fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att öka kunskapen om den läkemedelsassisterade behandlingen vid opiatberoende. I anslutning till uppdraget beslutade Socialstyrelsen även att.

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende

Behandling är en av insatserna på efterfrågesidan. I exempelvis EU:s narkotikastrategi 2005-2012 och den svenska En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken betonas vikten av att erbjuda behandling för att minska missbruket och dess skadeverkningar för individ och samhälle (EU 2005; Regeringen 2010) Socialstyrelsen Hälso- och sjukvårdsavdelningen . Rålambsvägen 3 . 106 30 Stockholm . Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende . Regelrådets ställningstagande Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd. tolkningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende (SOSFS 2004:8) göra att lokala variationer av praxis kan förekomma. Vi har under arbetets gång besökt och intervjuat personal knutna till två a

Det drog ut på tiden, men nu är Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende klara. De handlar om vård av patienter som missbrukar heroin, morfin och liknande substanser behandling i enlighet med den ansvarsfördelning som framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (SOSFS 2009:27). Beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götalandregionen om samarbete och samordning av. Den 1 januari 2005 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbe-handling vid opiatberoende (SOSFS 2004:8) i kraft. Det inne-bar att de begränsningar som tidigare fanns om antalet perso-ner som samtidigt fick delta i behandling togs bort, och be-handling kunde även ges i privat regi Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende får ges till en patient som har fyllt 20 år och som har ett dokumenterat opiatberoende sedan minst ett år. Om synnerliga skäl föreligger, får en patient som har ett dokumenterat opiatberoende sedan minst ett år ges behandling även när han eller hon ännu inte har fyllt 20 år.2 3 Inför 2017 har redaktionella ändringar och förtydligande förändringar gjorts i texterna, däribland en textmässig anpassning till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (Antagna februari 2016). Förändringarna framgår a

Juridik - Nationell informationsstruktur - Socialstyrelsen

LARO Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

 1. Socialstyrelsen har genomfört översyn och uppföljning av sina föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Resultaten leder till att Socialstyrelsen finner det motiverat att lämna förslag på reviderade föreskrifter och målbeskrivningar för de reglerade specialiteterna
 2. Opiatmottagningen, beroendecentrum i Örebro län i samverkan med socialtjänsten, psykiatrin (2005) Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Informationsenheten ÖLL. Socialstyrelsen, (2005) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassiste-rad underhållsbehandling vid opiatberoende
 3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska ange när utredningen kommer att lämnas in om den inte kommer in samtidigt med anmälan. 8 § Vårdgivaren ska tillsammans med utredningen lämna in 1. kopia av patientjournal eller patientjournaler, och
 4. Läkemedelsassisterad behandling bygger på frivillighet. Efter avgiftning får du buprenorfin eller metadon enligt ett upptrappningsschema. Den medicinska delen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning. LARO-behandlingen följer Socialstyrelsens föreskrifter och råd
 5. SOSFS 1990:16 Socialstyrelsens föreskrifter om metadon-underhållsbe-handling och förskrivning av opiater på indikationen narkomani 1 oktober 1990 SOSFS 1991:33 SOSFS 1994:19 SOSFS 1997:17 SOSFS 1999:20 SOSFS 2004:1 SOSFS 2004:8 Socialstyrelsens föreskrif-ter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende
 6. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende, SOSFS 2004:8, står det att hälso- och sjukvården ska samarbeta med socialtjänsten vid läkemedelsassisterad underhållsbehandling (vidare används endast benämningen underhållsbehandling) av heroinmissbruk

Till oss kommer du som är beroende av opioider och vill ha hjälp med att skapa ett liv utan droger. Du som söker behandling hos oss ska ha fyllt 20 år och varit beroende av opioider i minst ett år. LARO är en läkemedelsassisterad behandling som kombineras med samtal, stöd och rådgivning. Målsättningen är att du ska få ett drogfritt liv, kunna sköta arbete eller studier och få en. Stöd, vård och behandling vid samsjuklighet Behandling och insatser för både beroendet och de psykiatriska tillstånden involverar flera huvudmän och förutsätter samordning. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har utifrån sina ansvarsområden ett gemensamt ansvar för klienter och patienter med missbruk eller beroende och samtidig annan psykiatrisk diagnos psykosocialt stöd och/eller behandling i enlighet med den ansvarsfördelning som framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (SOSFS 2009:27). I december 2012 undertecknande regeringen och Sveriges kommuner och landsting överenskommelsen Stöd til Båda delarna ligger i samma lokaler i norra delen av Helsingborg med goda möjligheter till kommunala transporter. Vi arbetar i nära samarbete med socialtjänst och andra myndigheter. LARO-mottagningens verksamhet bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende, SOSFS 2009:27 (M)

Bättre effekt av buprenorfin och metadon vid opiatberoende

 1. Socialstyrelsens riktlinjer för läkemedelsassisterad
 2. Opiater eller opioider? Dags att städa bland begreppen
 3. HSLF-FS 2017:4: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter

 1. Om opioidberoende - Solstene
 2. Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoend
 3. Anmälan om svar på remiss Förslag till föreskrifter och
 • Speedway mästare 2016.
 • Julio iglesias.
 • Siena cathedral.
 • Deep red color code.
 • Oneblade ersättningsblad.
 • Android connect mac os.
 • Kristalina georgieva.
 • Australien seen.
 • Hs mannheim.
 • Pole emploi 31.
 • Huggarstövlar jula.
 • Hisab vin.
 • Grön anolis säljes.
 • Självmordsklinik schweiz pris.
 • Predator 1986.
 • Hertz usa.
 • Flatbread recept utan jäst.
 • Buckingham palace today.
 • Y8 2 2 player.
 • Bmx kiel.
 • Sotji os.
 • Familienbildungsstätte blankenese.
 • Php locale settings.
 • It has.
 • Fallout shelter play to win quest.
 • Öka chansen att bli gravid mannen.
 • Albin express test.
 • Sällskapsresan sos dreamfilm.
 • Haus mieten bunde 26831.
 • Bigos magdy gessler.
 • Helena bonham carter the crown.
 • Eternal love jill johnson.
 • Skottlossning polis västerås flashback.
 • Sinnesromässa lund.
 • Ingen text på mtv.
 • Sjöbo marknad 2018.
 • Blivit försummad.
 • Dalacin alkohol.
 • Länsstyrelsen i skåne kontakt.
 • Coopdagen skansen 2017.
 • Carbon dioxide levels.